Gedragscode

GEDRAGSCODE

ATLETEN Attitude:1. We staan voor fair-play tegenover clubleden, tegenstanders, scheidsrechters enpubliek.2. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters.3. Onsportief gedrag van anderen mag nooit een reden zijn om zelf onsportief tezijn.4. Wijs uw medespelers op onsportief, onaangepast of onplezierig gedrag.5. Wees alert voor een aangename sfeer binnen je team, spreek hierover met jetrainer of iemand die je vertrouwt.6. Sta open voor nieuwe vriendschappen en neem zelf ook initiatief.7. Je bent een sporter, dus toon je motivatie om te sporten. Training:1. Stiptheid is belangrijk. Te laat komen kan al eens gebeuren, excuseer je dan bijde trainer.2. Afspraken betreffende afwezigheden op trainingen of wedstrijden worden in hetbegin van het seizoen gemaakt. Verwittig tijdig je afwezigheid bij de trainer viatel/sms/mail.3. Sporten doe je steeds als team, op en naast de sportaccommodatie.4. Als je iets niet begrijpt, vraag dan uitleg, de trainer is er steeds voor jou. Wedstrijden:1. Winnen is leuk, verliezen hoort erbij.2. Bij verlies wens je je tegenstander proficiat met een glimlach.3. Heb steeds respect voor jezelf, je medespelers, je trainer, de scheidsrechters enalle anderen waar je mee omgaat.4. Leer omgaan met stress, denk aan wat je op de trainingen geleerd hebt en voerdit ook uit, dan zal het resultaat wel volgen. Materiaal:1. Sportaccommodatie, kleedkamers en materiaal worden proper en ordelijkachtergelaten en met respect behandeld.2. Neem of gebruik geen dingen van een ander, tenzij je hiervoor toestemming hebtgekregen. Gezondheid:1. Meld blessures meteen aan de trainer, jij bent degene die pijn voelt. Volg deadviezen van je trainer en arts goed op, een blessure betekent hard werken,discipline en geduld hebben.2. Hygiëne in de sport is belangrijk, neem de tijd om te douchen na het sporten.3. Sporters hebben nood aan gezonde voeding, ook buiten de sport. Besteed hiervoldoende aandacht aan.4. Bepaalde medicamenten worden als doping gezien. Vraag dus voldoendeinformatie aan een deskundige via uw club.5. Wij sporters zeggen NEEN tegen alcohol, tabak of drugs of ongewenst gedrag.6. Respecteer ieders privacy. TRAINERS1. Leer je sporters dat de regels voor iedereen gelden. Spreek atleten aan die zichniet aan de afspraken houden, maar houdt ook rekening met andere factoren.2. Roep niet en maak de sporter nooit belachelijk.3. Sporters hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneerhet verdiend is.4. Elke sporter heeft mogelijkheden en kwaliteiten, tracht ze te ontdekken en tezien, zo kan je de sporter bewust maken van zijn/haar kwaliteiten.5. Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen, dat is een hulpmiddel voor een positiefsportresultaat.6. Behandel je sporters zoals jezelf zou willen behandeld worden.7. Wees redelijk in het plannen van wedstrijden en trainingen, beseffend datsporters ook andere belangen en verplichtingen hebben.8. Iedere sporter met een handicap heeft specifieke eigen mogelijkheden, noden enbeperkingen. Hou hier steeds rekening mee bij trainingen en wedstrijden. Geefhen eventueel aangepaste opdrachten.9. Keur verbaal- en fysiek geweld af.10. Respecteer de lichamelijke en psychische integriteit. Training:1. Deel, indien mogelijk, de sporters in volgens leeftijd, vaardigheid, motivatie enfysieke gesteldheid.2. Sporten doe je voor je plezier, winnen is een onderdeel van de sport, verliezenook.3. Je bent als trainer verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor hetgedrag van de sporters tijdens de training. Beide aspecten hebben voldoendeaandacht nodig. Je kan als trainer de aandacht vestigen op wat voor jou debelangrijkste regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken.4. Men kan, op basis van de clubvisie, aan sport doen op zowel competitieve alsrecreatieve basis.5. Zorg bij sporters voor een gezonde mix tussen sporttechnische oefeningen enspelvormen.6. Je hebt als trainer, zowel voor als na de trainingen, een taak enverantwoordelijkheden. Zorg voor een vlotte communicatie met ouders, anderetrainers, bestuurders… Alleen zo ontstaat er een vlotte samenwerking.7. Werk aan je eigen competentieniveau, school je regelmatig bij.Vereniging voor Infantiele Encefalopatie, hersenverlamming vzwBoomgaardstraat 72 2070 Burcht Tel. 03 253 07 61 www.ievzw.beRPR Antwerpen - BTW nr BE04229484078. Wees niet ontgoocheld door een slecht resultaat. De prestatie van een sporter iseen momentopname, jouw kwaliteit als trainer daar en tegen is een constante! Communicatie:1. Geef steeds voldoende feedback, jonge sporters zijn hier heel vatbaar voor.2. Communiceer POSITIEF, ook non-verbaal!3. Wees concreet en duidelijk in je communicatie.4. Let op je manier van communiceren: ironie schept verwarring, geef concrete enduidelijke tips.5. Houd rekening met de leefwereld van je sporters. Communiceer met ouders ensporters over de examenperiode, spreek af wat je van hen verwacht. Materiaal:1. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en dat hetgeschikt is voor de leeftijd en de vaardigheden van de sporters. Leer atleten ommet zorg om te gaan met het materiaal en de accommodatie. Gezondheid:1 Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde sporter wel ofniet kan deelnemen aan trainingen of wedstrijden.2. Blijf een langdurig geblesseerde atleet bij de trainingen betrekken.3. Bespreek een actieplan voor de gekwetsten. BESTUURDERS Training:1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan vooralle sporters, ongeacht hun vaardigheden, geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Beleid:1 Tracht als bestuurder alle leden te betrekken bij het beleid van de club d.m.v. eenoudercommissie, jeugdcommissie, …2. Pas de visie van uw club aan aan uw sporters. De atleten komen op de eersteplaats.3. Zorg ervoor dat beloningen niet primeren, wees wel gul met lof voor inzet enprestatie.4. Zorg voor gekwalificeerde trainers die in staat zijn sportiviteit en goedetechnische vaardigheden aan te leren.5. Als bestuurder ben je verantwoordelijk om ook sporters die niet aan competitiedoen op te vangen in uw sportclub.6. Duidt een vertrouwenspersoon aan in de club waarbij atleten, ouders, trainers enbestuurders terecht kunnen met interne problemen (Ronny Kloeck/Jo De Becker). OUDERSAttitude:1. Als een kind niet wil deelnemen aan sport, dan is daar een reden voor. Forcerenhelpt niet.2. Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor dat van jou. Jouw kampioen is in deeerste plaats jouw kind, daarna pas atleet.3. Moedig je kind aan de regels te volgen, zowel sportreglement als gedragscode.4. Kijk erop toe dat uw kind zich niet slecht voelt na een tegenvallende uitslag.5. Aanvaard de beslissing van de trainer en scheidsrechters.6. Respecteer de lichamelijke en psychische integriteit van iedereen. TOESCHOUWERS1. Kinderen / breedtesporters zijn geen professionals, zij kunnen dus ook nietbeoordeeld worden volgens professionele normen.2. Maak nooit een deelnemer belachelijk voor het maken van een fout tijdens eenwedstrijd.3. Geef positieve reacties die verdere inspanningen motiveren en stimuleren.4. Toon respect voor alle deelnemers / teams, zonder hen is er geen wedstrijd.5. Heb respect voor de scheidsrechters. Roep geen beledigingen naar hen en ga nietmet hen in discussie tijdens de wedstrijd. Na de wedstrijd kan en mag je op eenvriendelijke manier uitleg vragen. HOE REAGEREN BIJ SEXUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?1. Acute situatie: steeds melden aan hogere organen binnen de organisatie of aanvertrouwenspersoon (Ronny Kloeck/Jo de Becker).2. Politie verwittigen 17123. Levensbedreigend: politie 1124. In het verleden: melden aan politie 17125. Iemand nood aan een luisterend oor? Vertrouwenspersoon binnenorganisatie/club6. Heb je iets gezien of meegemaakt? Een vermoeden van grensoverschrijdendgedrag? Volgende kanalen kunnen mogelijk een oplossing bieden:- 1712- Kinderen en Jongeren bij ‘Awel.be’- Teleonthaal.be7. Daarnaast kan je steeds iemand binnen jouw sportclub of iemand uit je omgevingin vertrouwen nemen.